Aktualne zamówienia

 

Rok 2024

Nazwa zamówienia publicznego:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka

(termin składania ofert: 29.07.2024 r., godz. 10.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej
obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce

(termin składania ofert: 25.06.2024 r., godz. 10.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w m. Olendy 

(termin składania ofert: 06.05.2024 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi gminnej w m. Olendy (działka nr ewid. 64)

(termin składania ofert: 29.04.2024 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Rudka

(termin składania ofert: 22.03.2024 r., godz. 12.00)

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Nazwa zamówienia publicznego:

Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rudka

(termin składania ofert: 05.02.2024 r., godz. 10.00)

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudka, ich transport oraz sprawowanie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

(termin składania ofert: 05.02.2024 r., godz. 10.00)

Zapytanie ofertowe

Rok 2023

Nazwa zamówienia publicznego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rudka

(termin składania ofert: 06.12.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rudka

(termin składania ofert: 20.11.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Nazwa zamówienia publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka

(termin składania ofert: 22.11.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ - 2

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka

(termin składania ofert: 10.11.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o zmianie treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ - 2

Informacja o zmianie treści SWZ - 2

Informacja o zmianie treści SWZ - 3

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Zakup serwera kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Gminy Rudka

Termin składania ofert: 24.08.2023 r. godz. 11.00

Zapytanie ofertowe

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Termin składania ofert:10.08.2023 r. godz. 14.00

Zapytanie ofertowy

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe – etap I”

(termin składania ofert: 06.06.2023 r., godz. 10:00)

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy Rudka i  jednostkach organizacyjnych Gminy Rudka

(termin składania ofert: 31.05.2023 r. godz. 12.00)

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe - etap I

(termin składania ofert: 23.05.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka

(termin składania ofert: 06.04.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Informacja o zmianie treści SWZ
Informacja o zmianie treści SWZ 2
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe

(termin składania ofert: 29.03.2023 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nazwa zamówienia publicznego:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rudka.

Nazwa zamówienia publicznego:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudka, ich transporcie oraz sprawowaniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Zapytanie ofertowe

 Wykonanie robót remontowych – oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce w ramach projektu Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka

Rok 2022

Nazwa zamówienia publicznego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka

(termin składania ofert: 18.11.2022 r., godz. 10.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nazwa zamówienia publicznego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka”

(termin składania ofert: 21.10.2022 r., godz. 16.00)

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg

- 2 postępowanie

(termin składania ofert: 16.09.2022 r., godz. 11.00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację usługi "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce w roku szkolnym 2022/2023"
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Nazwa zamówienia publicznego

poniżej 130000 zł:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka." realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert 02.08.2022 r. godz. 10.00

Rozeznanie rynku -zaproszenie do składania ofert
Odpowiedzi na pytania

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Termin składania ofert 07.06.2022 r. g. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
Wyjaśnienia treści swz
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykonanie robót remontowych w budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce przy ul.  Badowskiego 6 na działce nr ewid.1194/2, w ramach projektu Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka

Termin składania ofert 11.05.2022 godz. 11,00

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykonanie robót remontowych w budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce przy ul.  Badowskiego 6 na działce nr ewid.1194/2, w ramach projektu Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Informacja o unieważnieniu postępowania

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pt. "Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka" realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wybory najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ROK 2021

Nazwa zamówienia publicznego

poniżej 130000 złotych: 

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt.  „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku - zaproszenie do składania ofert

Nazwa zamówienia publicznego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Rudka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Rozbudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Wola, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka (2 przetarg)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Rozbudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Wola, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nazwa zamówienia publicznego:

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka"

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Nazwa zamówienia publicznego:

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudka”

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje-Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje-Jarnąty

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowę ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje-Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje-Jarnąty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudka, ich transport oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

"Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki wterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rudka"

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn.: "Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka"

Zaproszenie do składania ofert

2020

Nazwa zamówienia publicznego:
"Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na "Obsługę bankową budżetu Gminy Rudka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka"

Istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami

Nazwa zamówienia publicznego:

"Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Rudka"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Informacja o zmianie treści SIWZ

SIWZ po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Rudce”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudka

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Rudce

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2024-07-12

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2020-03-19